Pieter Florensoone (Florisse) (1)(° Vlamertinge circa 1659 + Wulpen 10 maart 1703).

Bijna vier eeuw geleden werd Pieter Florensoone (1) geboren. Alhoewel de nevel over zijn herkomst en zijn afstamming totaal nog niet is opgeklaard –is dit een kwestie van stelselmatig onderzoek der schaars voorhanden zijnde bronnen terzake, alsmede een tikje geluk! – dan kan toch nu reeds met quasi zekerheid beweerd worden dat zijn vader Joannes heette.

Pieter duikt op te Veurne, alwaar hij huwt in de Sint Walburga kerk op 29 augustus 1686 met de genaamde Johanna Goossens (2)(°ca.1659 +1728), weduwe van Jacobus Rosseel (27) (+ Veurne 31 januari 1686). De huwelijksakte heeft geen enkele verdere aanduiding omtrent Pieter! Uit zijn 17-jarig huwelijksleven zijn er vijf kinderen gesproten: drie meisjes en twee jongens.

 • Maria Theresia Florisseune (28), gedoopt in de Sint Walburga kerk te Veurne op 22 juni 1687 en overleed op 13 november 1687.
 • Joanna Petronilla Florisseune (29) geboren op kerstdag 1688 werd in dezelfde Sint Walburga kerk te Veurne boven de doopvont gehouden de 29e december. Zij huwde op 13 februari 1713 met Marcus Galloy (Galloys) (30)(°ca.1688 +1719) en overleed op 20 mei 1715. Zij kregen één kind Marcus Jacobus Galloys (7807) geboren op 18 januari 1714 te Wulpen en er overleden op 30 augustus 1714.
 • Maria Theresia Florisoone (2467) geboren op 5 maart 1692 te Veurne en er overleden op 6 maart 1692.
 • Pieter (Petrus) Floresoone (Florisse) (3) (°1695 +>1733) gedoopt te Brugge Sint Salvator 3e wijk, op 22 februari 1695, huwde te Wulpen op 17 mei 1717 met Anna Marie Teirlynck (Teirlinck, Terlinck) (4) van Bulskamp. Als poorter van Veurne, ingeschreven op 8 juli 1719, schonk zijn echtgenote hem elf kinderen waarvan er vijf huwden.
 • Felix Florissoone (Florisson) (31) (°1697 +1769) gedoopt te Brugge, Sint Salvator 3e wijk op 6 juli 1697. Als poorter van Veurne ingeschreven op 30 augustus 1719, huwde een eerste maal te Wulpen met Pieternelle (Petronilla) de Hoet (Hoedt) (32) (°ca. 1697 +1743) van Slijpe. Zij hadden vier kinderen waarvan er drie huwden. Weduwnaar geworden, hertrouwde hij te Wulpen op 27 juni 1744 een tweede maal te Wulpen met Petronella (Petronille) Rambout (Rombout) (33) (°ca.1697 +1758) van Slijpe die hem vijf kinderen schonk. Weduwnaar geworden hertrouwde hij een derde maal te Brugge met Florentina Corselle (7810) op 17 oktober 1758.

Één en ander laat vermoeden dat Pieter een bewogen levensloop kende. In ieder geval staat vast dat zijn beide zonen het tot vermogende landbouwers brachten, wat niet van Pieter kan gezegd worden!

Het enige document dat op de herkomst van Pieter wijst, is de vermelding in de Staat van Goed, na zijn overlijden  opgemaakt door M. Hancke op 11 mei 1703, vermeld “fs…” d.i. zoon van…. Florensoone, maar er is geen voornaam vermeld. Ook de naam van zijn moeder wordt opengelaten. Het enige wat omtrent zijn afstamming vermeld wordt is: “poorter van Ipre soo men presumeert volghens de declaratie vande blyfnege” dus: poorter van Ieper volgens verklaring van zijn weduwe.

Dat het de Ieperse richting uitgaat staat vast door het feit dat de drie wezen van Pieter op 23 februari 1707 een erfenis toebedeeld kregen van de genaamde “Jeanne Thérèse (Joanne Therese) Florissoone (1838) (°1682 +1703) filia (dochter) van Joannes (Jean) Floresoone (1834) (°1651 +1696), jonge dogter ende poorterlijcke weese der stede van Ipre overleden op den 2 november 1703”. De erfenis bedroeg 151 ponden 8 schelling parisis. Inmiddels was de weduwe van Pieter hertrouwd (te Wulpen op 22.5.1703) met Jacobus Annoot (34) (+1738). De drie wezen van Pieter waren aan de zorgen van Johanna en Jacobus toevertrouwd. Anderzijds blijkt uit de Staat van Goed ten sterfhuize van Pieter dat “blyft noch suyver deelsaem de somme van 765 ponden en 14 schellingen” waarvan de drie wezen de helft wordt toegewezen. Tevens kan men eruit opmaken dat Pieter een landelijke herberg openhield en tal van achterstallige betalers voor bierverbruik had. 


Door op de blauwe afstammingsknop te drukken op onderstaande webpagina’s van onze “Florizoone Stam” website, ziet u de respectievelijke voorouderreeksen van bovenvermelde personen met eventuele broers zusters en kinderen.

Afstammelingenlijst van het echtpaar Pieter Florensoone (Florisse) (1) en Johanna Goossens (2)

7976 Personen totaal vermeld op de lijst. Op deze lijst staan:

 • 1050 Florizoone familie en variante namen.
 • 128   Detillieux familie namen.
 • 98     Personen meermaals vermeld wegens onderlinge verwantschap
 • 66     Vandenbruwaene familie namen.
 • 61    Cloet familie namen.
 • 56    Marrannes familie namen.
 • 54    Hancke familie namen.
 • 42    Depotter familie namen.
 • 42    Detollenaere familie namen.
 • 30    Degraeuwe familie namen. 
 • 29    Vermander familie namen.

Het voorgaande is een heruitgave van de Florizoone familietijdschriften, nr. 1, 2 en 3 uit de eerste Jaargang (1960), en wordt hier getrouw gereproduceerd met beperkte editoriale wijzigingen.