Na het schitterend contact, dat we hadden op 10 mei 1959 in de Meli te Adinkerke, bleef er voor de comitéleden een open vraag hangen: hoe zullen we de belangrijke vraag invullen, die bij elke “FLORIZOONE” leeft naar de samenhang van zo’n uitgebreide familie, die zich in uiteindelijk in de Westhoek nestelde.

De bedoeling van dit Florizoone familietijdschrift is een documentatie over het verleden, heden en ook toekomst van onze Florizoone familie geschiedenis te documenteren. En zodoende inzicht te verschaffen in onze volledige Florizoone genealogie, die velen onder ons interesseert en wat meer is, voortdurend de vooruitgang te kunnen opvolgen via opzoekingen, die onafgebroken worden voorgezet, om naar de fundamenten van onze oorsprong te peilen.

Het Florizoone familie tijdschrift, moet ook een project zijn van de ganse familie! Daarom aan alle geïnteresseerden de vraag, om ons materieel en financieel te ondersteunen, en dit om de onkosten voor verdere opzoekingen in archieven en bibliotheken mogelijk te maken. Voor familieleden die zich in daartoe in staat achten hebben wij ook nood aan bijkomende medewerkers. In alle familie takken zouden we iemand moeten vinden, die ook een genealogisch vorser wordt, niet zozeer om in oude archieven opzoekingen uit te voeren, dan wel om van eigen voorouders, de levensgeschiedenis of relevante gegevens naar de redactie door te sturen. Er zijn immers personen en omstandigheden genoeg, die prachtige en interessante familie histories willen delen, die door iedereen met voldoening zullen gelezen worden. 

NULLUS SINE FLORE FRUCTUS” – Ook opdat ons werk vruchten zou kunnen dragen, voor een duurzame en nauwere familieband, past het zeker dat het BLOEIT! (Gery Florizoone)

De Florizoone familie verzamelt…. Beslist indrukwekkend was het toen de aanwezige Florizoones op de trappen van het terras van de MELI verzamelden om een groepsfoto te laten maken.

Ons Florizoone Familietijdschrift

Verschijnt tweemaandelijks. Het jaar abonnement bedraagt 120 BF (3€). Men abonneert zich door het opsturen van het inteken bulletin. 

De abonnee prijs is zodanig gesteld dat we bijkomend een beroeps genealoog kunnen belasten met de opmaak van onze stamboom en zodoende op die manier ons verleden openbaar zullen maken. Dit zou het eventueel mogelijk moeten maken onze actueel bekende drie afzonderlijke deel stambomen tot één geheel te verenigen. Wij zijn er van overtuigd dat we met een dergelijke aanpak de genealogie kunnen opbouwen teruggaand tot op zijn minst de periode 1500.

Wat betreft de inhoud van dit familie tijdschrift? Begrijpelijk is dit nummer hoofdzakelijk gewijd aan de familie bijeenkomst in de Meli van 10 mei 1959. Vanaf het tweede nummer krijgen we de rubrieken:

  • HOGER OP: de recente vondsten;
  • BOUWSTENEN: allerlei stamboom informatie over Florizoones van vóór 1600 die nog moeten aaneengehaakt worden;
  • 11 GENERATIES FLORISOONE: de afstamming – stamboom;
  • MENSEN VAN BIJ ONS: waarin één of andere merkwaardige Florizoone figuur wordt behandeld;
  • FLORIS-MEMORIAAL: hierin opgenomen gedichten, grafschriften, archivalia…..

Dit alles naast rubrieken UIT FLORIS TUIN enz.

Dat de naamdragers Florizoone uit het goede hout gesneden zijn blijkt hiermede overvloedig bewezen. Het Florizoone familie feest was de voorloper van tal van andere dergelijke familie bijeenkomsten. Uitgebouwd tot een succes formule door samenwerking, moet ook het familietijdschrift de kristallisatie zijn en een neerslag van de samenwerking van velen. Het comité hoopt op massale medewerking. Ideeën en suggesties worden dankbaar verwacht.

Ten einde in te gaan op de wensen van onze Frans sprekende familieleden is er tevens voorlopig een Franstalige uitgave voorzien.

Ter attentie van iedere “Florens’zoon” en aanverwanten!

  • De variaties van de huidige schrijfwijze van de familie namen (s,z,ss) duidt geenszins op een verschillende afstamming, m.a.w. de schrijfwijze van de familie namen speelt hierbij geen rol!
  • De volledig beschikbare stambomen zullen we publiceren, het is begrijpelijk dat die over verschillende nummers zullen uitgespreid worden.
  • Wij sturen het nummer één aan alle bekende familie adressen. Onze adressenlijst is echter beslist niet volledig! Opdat én de familie én ons tijdschrift zou groeien en bloeien, wordt van iedereen verwacht dat hij of zij de adressen meedeelt van familieleden die niet de naam Florizoone voeren, maar toch verwant zijn omdat moeder, grootmoeder….. een Florizoone was. Hij of zij kunnen ons de namen en adressen overmaken van hun gehuwde kinderen en de namen van voor ons onbekende familie leden.

Het voorgaande is een heruitgave van de Florizoone familietijdschriften, nr. 1, 2 en 3 uit de eerste Jaargang (1960), en wordt hier getrouw gereproduceerd met beperkte editoriale wijzigingen.