Het blijkt dat onze lezers van ons Florizoone familietijdschrift graag oude familie teksten doornemen. Daarom ……. hierna een interessant uittreksel uit: 

“Rekeninghe Bewys ende reliqua d.o. mits desen doet ende overgeeft Anasthasia (Anastatia) Haeleweyn (Allewyn) (6) de dochter leopoldus, als weduwe Blyveghe ende maedelaereghe ten sterfhe van Felix Franciscus Florisoone (5) gebortig van Wulpen den soone Pieter (Petrus) Floresoone (Florisse) (3) gebortich van Brugghe prochie van ….. gewonnen bij Anna Marie Teyrlinck (Teirlinck Terlinck) (4) gebortigh van Bulscamp, overleden ceurbroeder der stede en casselrie van Veurne op de bovenschreven prochie van 

Wulpen den derden february X VII C een en t’achentich wiens siele god genaedig sij, dit van alsulcke handelinge ende administratie als de rendante ten desen sterfhuyse gehad ende genoomen heeft soo in ontfang als in uytgeeven alles ’t sedert ende ingevolghe den staet van goede ten desen sterfhuyse gemaeckt ende geslooten in daeten XXV meye XVIJ C een en tachentich onderteekent als geeedt deelsman pryser ende landmeter der stede ende casselrie van Veurne sr. f. Breynaert die de gemeensaemheyd ten desen sterfhuyse gescheed hadde den XVIJ van de selve maand ende jaere, alles gelijk mits desen waere geverifieert presenteerende dese ter presentie ende aenhoren van Caerel (Karel) Norbertus Goedsmet (Goudsmet) (4018) als in huywelicke hebbende Catharina Françoise Streeck (164) op Wulpen….. te vooren weduwe met minderjaerighe kinderen van Felix Hyppolitus (Hippoliet) Florisoone (163) soone van den overleden gewonnen bij de rendante over syn sterfhuys, item ter presentie ende aenhooren van Hendrik Willibrord (Henricus Willibrordus) Florisoone (Florizoone) (7) getrauwt man op Wulpen ook soone van den overleden gewonnen bij rendante ende eyndelinghe van Jozef (Joseph) Louis de Lannoye (Lannoy) (169) baes brauwer op polynckhove als in huywelycke hebbende Maria Johanna (Marie Jeanne) Florisoone (168) volle suster der voorgaende gesaemlyck representeerende ’s overledens naelaetentheyd tot elck een derde deel door mijn edele heeren Burghemeesters Lanthouders Schepenen ende Ceurheers der Stede ende casselrie van Veurne recht hebbende van kennisse van desen sterfhuyse in ponden schellen ende penn. par.

ontfang

….. Betaelt aen den heer pastor der prochie van Wulpen overden overleden Begraeven te hebben met den middelbaeren dienst par aquit ten verdeele geproduceert de somme van XXXVIII ponden pars., waar afgemynckt vier ponden pars. daerin Begreepen over oncosten van het convoy synde gemeene last blijft noch dat last is van de kynderen van den Sterfhe. Alleene volgens costuyme ende gevolgenslyck om de Blyveghe, over de Betaelinghe gebeurt met gemeenen gelde te recompenceeren als bij staete uytgetrocken 

XXXIIII ponden pars.

item aen p. de haene coster over de costereele diensten in den voorschreeven dienst waer aftreck van de oncosten van het convoy par meerder acquit dat alhier als bij staete om reden alsvooren wordt uytgetrocken 

IIIJ ponden o.o.

item aen jacobus Schoden klockeluyder over synen dienst van het Luyden ten uytvaerde als par staet ende aquit aldaer gheproduceert geweest 

V ponden o.o.

item aen pieter Bouckenaere over synen dienst van het Bidden de confreers der gilde van den heyligen Sebastiaen Binnen de prochie Oostduynkercke alwaer den overleden confrerie was hebbende ten uytvaerde parstaet ende acquit ten voordeele getoont. 

II ponden o.o.

item Betaelt aen d’huysvrouwe van Joseph Bostyn over de Leveringhe van twee en veertig ponden vleesch gedient tot den lyckmaeltyd par acquit ten verdeele gesien de somme van 

XIIII ponden XIIII p.

item aan Jozef (Joseph) Louis de Lannoye (Lannoy) (169) getrauwt met ’s oveledens dochter ende gevolgentlyck alhier erfgenaam over theire t’synen huyse gedaan in den lyck maeltijdt soor door de vrienden als gilde Broeders der gilde van den heyligen Sebastiaen der prochie Oost duynkercke alwaer den overleden confrerie was hebbende ten daeghe van de Begraevinghe par staet ende declaratie. 

XXXIX ponden V  VI p.

Blyckende ten voorderen arle van de uytschulden van den staet van goede ten desen sterfhuyse dat de rendant tot den lyckmaeltijdt noch gelevert hadde uyt het gemeene menagie ses en dertigh ponden hamme vleesch elf stucken Boter eene rasiere terwe vyfentwintigh eyeren item melck ende specerien tot Backen de koeken. t’saemen als par staet declaratie ende calculatie ten verdeele gedaen de somme van 

X L II ponden XI o.

nopende de somme van t’achentigh ponden pars. ten volghende arle van den staet van goed ten desen sterfhe voor Commer uyt getrocken tot afdragen de onbekende opcommende lasten van den sterfhuyse het Bedienen den maedelrie ende ander sints met last van rekeninghe alsnaer style de selve somme en wordt alhier niet uytgetrocken om dat alle de Baeten ende lasten vanden Sterfhuyse ten desen worden gerenseigneert dus hier in platse van de somme bij staet dese.

Ter memorie.”

Op een andere keer …… over bestiaelen en de hoeve inrichting!

Staet van Goed Veurne 4.151 opgemaakt op 25 mei 1781 ten sterfhuize van Felix Franciscus Florisoone (5)


Het voorgaande is een heruitgave van de Florizoone familietijdschriften, nr. 1, 2 en 3 uit de eerste Jaargang (1960), en wordt hier getrouw gereproduceerd met beperkte editoriale wijzigingen.