Basile Ignaçe (Prosper) Florisoone (67) (°23 juni 1725 te Geluwe, +10 december 1798 te Brugge).

Één onder de markantste “Florisoones” ons bekend, zeker “uit het goede hout gesneden”, is wel Prosper Florisoone, gedoopt als Basilius Ignatius, in zijn leven o.a. regulier kannunik van de gewezen abdij van Voormezeele bij Ieper.

Over zijn leven en doen volgen enkele bijzonderheden.

Vooreerst ter verduidelijking van zijn afstamming, zijn plaats in de genealogie tak “de Florisoone” en zijn “stichtende” bloedverwantschap, in de stamboom:


Afstammingenlijst van N Florisoone (1962), ° circa 1500 te Nederland. (tak “de Florisoone”)

333 Personen totaal vermeld op de lijst.
Op de lijst staan:

  • 206   de Florisoone variant namen.
  • 22     Merghelynck familie namen

Deze “de Florisoones” voerden het familiewapen met vermelding “Nullus Sine flore fructus”.

Over de jeugdjaren van Prosper Florisoone (volgens zijn geboortakte Basile Ignatius) is weinig bekend! Wij ontmoeten hem het eerst als regulier kanunnik der gewezen abdij van Voormezeele bij Ieper. Hij zegende met toelating, op 4 december 1748, te Nieuwpoort een huwelijk in. Hij werd op 26 januari 1764 als “deservitor” ( een priester, die het bestuur van een vacante parochie tijdelijk uitoefent als waarnemend pastoor) benoemd te Gijverinkhove en werd op 4 mei van het zelfde jaar in benoemd door E.H. Duflocq, pastoor deken van Sint Walburga te Veurne. Onder zijn bestuur werd in het jaar 1775 de pastorij van Gijverinkhove gebouwd. Hij overleed op 10 december 1798 in het Groot Seminarie te Brugge. 

Ten tijde van de kunstminnende pastoor Prosper Florisoone (1764-1798) werd in de kerk Sint Petrus te Gijverinkhove, degelijke smaakvolle kunstwerken geïnstalleerd. Uit het Kerkarchief van de Sint Pieterskerk van Gijverinkhove, 

Prosper Florisoone was van 1764 tot 1798 pastoor van Gijverinkhove. Hij schonk het antipendium met het H. Hart dat in het Zuidkoor voor het altaar staat. Tijdens zijn pastoraat leverde Ignatius Vossele van St. Winnoksbergen de twee biechtstoelen (1772 en 1781) Vossele herstelde ook de preekstoel (1772). Uit de tijd van pastoor Florisoone dateren ook het koorgestoelte, het tochtportaal, het doksaal en het orgel.

Men mag dus veronderstellen dat pastoor Prosper Florisoone die zeker bestelde en waarschijnlijk zelf bekostigde.

Dank zij het “Register van saeken” van pastoor Prosper Florisoone kennen we de hele voorbereiding tot de komst van het orgel. “In ’t jaer 1774” werd “een nieuw venster op den doxael” ingezet. “… En daer naer binnen de kerke een nieuw portael doen stellen van eecken posten ijepen balcken en ribben met eenen trap van zijden, ende eenen solder van roode deel boven ’t portael dienende om ’t schrijnwerk van deuren cassen en balustrade met d’orgelcasse daer aen toe te voegen”. “Ick hebbe voor ’t schrijnwerk voorseyt aen Ignatius de Rossselle schrijnwerker tot St. Winnoksbergen in t’ jaer 1774 …”. “Ick hebbe voor de beeldsnijderije aen Monsieur Loijez beeldsnijder tot St. Winnoksbergen voor de snijderije der portael, zijdtscasten, ballustrade en orgelcaste betaelt …” In de rand voegde pastoor Prosper Florisoone erbij: “Alles is gratis van de prochiaenen gehaelt geweest naer St. Winnoksbergen”. “Ick hebbe in ’t selve jaer 1774 ’t portael balustrade en orgelcasse doen schilderen en vernissen door mijnheer Chevalier doreerder en marbereerder tot St. Winnoksbergen.” Bij het beëindigen van zijn werk aan de orgelkas wordt Chevalier ter plaatse opnieuw gecontrakteerd door pastoor Prosper Florisoone voor het uitvoeren van verdere werken in de kerk: “Op den 14 X bre 1774 heb ick veraccordeert met mijnheer Chevalier om te marbreeren doreeren en vernissen …”. Mynheer Vanderhaeghe orgelmaker te Rysel heeft in t’jaer 1774 eenen nieuwen allerbesten orgel gemaekt en denzelven gesteld in ’t jaer 1775. Het klavier bevat 4 Octaven en half met 9 Registers. te weten : Trompette bas – Trompette Superius – Bourdon, Cornet, montre et flûte bas – Tremblant – fourniture – Doublette en Prestant. De orgel heeft 250 fransche kroonen gekost. De orgelkasse is gemaekt in noordsch deelien hout, door dito Vosselle in ’t jaer 1774, voor 107 fransche kroonen (620 fr. 60 ct.) 

Doksaal de balustrade versierd met muziekinstrumenten, ca. 1774 uitgevoerd in eik. Orgel door Jean Joseph Van der Haeghen, van Rijsel, op de orgelkast putto met bloemenslingers, ca. 1774.Predikstoel, een degelijk, smaakvol werk, de mooie bas-reliëfs stellen de H. Augustinus, H. Ambrosius, leeuw, godsoog en St. Petrus voor.

Gedurende zijn pastorale functie te Gijverinkhove heeft kanunnik Prosper Florisoone verschillende boeken gepubliceerd. Gekend als redenaar liet hij een ganse reeks sermoenen verschijnen over de meest uiteenlopende godsdienstige onderwerpen. Deze werden ondergebracht in acht boekdelen en kregen een bijzondere  waardering van de toenmalige kerkelijke overheden.

Dat Prosper Florisoone, niet de eerste de beste was, kan het best geïllustreerd worden door de commentaar die wijlen historicus E.H. Michel English over hem publiceerde, ter gelegenheid van een bespreking van de schilderij: “Maria Hemelvaart”, thans kerkbezit van de kerk te Varsenare en tot 1942 in de kerk van Gijverinkhove bewaard. “Als ik, daarover iets te zeggen zou hebben, deze schilderij had nooit de kerk van Gijverinkhove mogen verlaten. Niet omdat ze van grote kunstwaarde is, het is wel een amateurswerk – maar omdat het voor Gijverinkhove een historisch waardevol kunstwerk is. Het werd immers geschilderd door Prosper Florisoone regulier kanunnik van de abdij van Voormezeele als pastoor van Gijverinkhove gedurende de periode 1764 tot 1798. Prosper Florisoone, gedoopt als Basile Ignaçe, was de zoon van Simon en Isabella Heems, en werd geboren te Geluwe in 1725. Hij was ook amateur schilder, en dat hij talent had kan men zien aan zijn Hemelvaart schilderij. Het is geen Rubens, maar hij zou voor talrijke kunstschilders als een voorbeeld kunnen staan. 

Schilderij in de Sint Pieterskerk te Gijverinkhove. Christuskop met doornenkroon. Vervaardigd door pastoor Prosper Florisoone. Was eertijds destijds opgehangen in de biechtstoel. Periode 1764-1798. Materiaal paneel (drager) olieverf. Hoogte 34 cm – breedte 24.5 cm.

Voorblad publicatie: “Nieuwe Vlaemsche SERMOENEN opgedraegen aen zyne Doorlugtigste hoorweerdigeyd Felix, Josephus DE WAVRANS, XVII. BISSCHOP VAN IPER” ZESDE DEEL (van de 8 delen). Door E.H. Prosper Florisoone, Gijverinkhove.

Prosper Florisoone was niet alleen schilder en religieus schrijver; hij speelde ook voor een soort dokter. Het is vreemd dat, onder geestelijken, er zovelen zijn die zich ook interesseren voor de ziekten van het lichaam. Misschien omdat zij het voorbeeld volgen van de heer Jezus, die ook dikwijls zieken genas als een middel om zondaars te bereiken. Prosper Florisoone was niet alleen kanunnik maar ook een soort dokter in de medicijnen; hij was er ook nog in gespecialiseerd, en in 1781 liet hij bij Jozef de Busscher, drukker in de Predikherenstraat te Brugge, een boek van honderd en zes bladzijden drukken: “Nieuwen geneesmiddel om zonder medecyne genezen te worden van het flerecyn, sciatica en rheumatismus”. Ging dat zonder medicijnen, het ging niet zonder pijn; want één van Florisoones remedies was zijn patiënt duchtig af te ranselen. Zo vertelt Prosper Florisoone in zijn boek over een oude edel dame, die zo geweldig afzag van de reuma, dat het mens niet meer kon bewegen. In een carosse toegekomen te Gijverinkhove en door een paar lakeien in de pastorij binnen gedragen, werd ze ook zo duchtig afgeranseld, dat ze als drie maal zeven zelf naar buiten liep. Genezen zegt Prosper Florisoone. Ja, maar hij vergeet ons te zeggen hoe lang die genezing meeging.”

De pastorij van Gijverinckhove werd in 1775 gebouwd door Basile Ignace (Prosper) Florisoone.

Momenteel zijn de huidige eigenaars leden van ons Comité, namelijk Guy en Marie Claire Florizoone Blondeel.


Door op de blauwe afstammingsknop te drukken op onderstaande webpagina’s van onze “Florizoone Stam” website, ziet u de respectievelijke voorouderreeksen van bovenvermelde personen met eventuele broers zusters en kinderen.

Zie ook:

  • Familietijdschrift Florisoone N°2 17e jaargang 2003.
  • Familietijdschrift Florisoone 22ste jaargang 2008 Nr.1.

Het voorgaande is een heruitgave van de Florizoone familietijdschriften, nr. 1, 2 en 3 uit de eerste Jaargang (1960), en wordt hier getrouw gereproduceerd met beperkte editoriale wijzigingen.