Een familie stamboom, alleen samengesteld uit namen en data, is slechts een geraamte. Niemand houdt van vis omwille van de graat! 

Daarom volgt hieronder een uittreksel uit:

“WULPEN.

Nieuwe terrier en de Verleghrynghe der prochie van Wulpen begonnen anno 1723, en volent 1725.  

Op den eersten october Duyst seven hondert drie en twijntigh was bij anthone de Cuypere geeedt lantmeter der stede ende casselrie van Veurne ten versoucke ende ontlastijnghe van d’heer Judocus Dacquet geeedt Clercq der gemelde prochie, mitsgarsten beleene van Sieur Jacobus Streeck hooftman ende andere prochiaenen der ghezijde prochie, mitsgaders ten beleede van Pieter Pio prochiecnape van nieuwe beginnen te verlegheren en te beteren alle de landen ghelegen binnen de prochie van Wulpen”.

De weduwe van Pieter Florensoone (Florisse) (1), hertrouwde met Jacobus Annoot (34). Blijkens de terrier was deze, evenals Pieter trouwens herbergier doch in “de Croone”, en gebruikte hij niet minder dan dertien partijen land te Wulpen, waaronder:

Jacob Annnoot oost over de voornoemde straete de erfve gaende met de herberghe genaempt de Croone met de plaetse daer syn scheure op staet de noortsyde het oud Langheles de Zuytsyde in deele den nieuwen dyck daer syne voorse herberghe staet – groot – IJ lyn XXXIX roeden. (De Veurnse roede[ was 15,147664 m² en één lijn (100 roeden) was omgerekend 1514,76 m²)

Een paar landeryen gebruikt door Jacobus Annoot:

 • De Cellebroeders in Veurne noort aende tweede voorgaende partie, een stucken strekkende zuyt ende noort, ’t noortende veurgemeens aen t’lant van d’heer en mijnheere Justus Jacobus Bervoet, d’oostzyde ’t leen van den heere president Donche groot – IIIJ lynen.
 • D’Heer ende Mre Justus Jacobus Bervoet eerste raet pensionaris der stede ende casselrie van Veurne zuyt aan de partie arto 37 een stuck streckende zuyt tot t’lant van de swarte Susters in Veurne het noort einde veurgemeens jegens t’land van cellebroeders in Veurne de Westsyde t’naervolgende groot boven XII IJ roeden inde vaert, ’t samen met arto 41 – VJ ghem J lyn XVIIJ roen.
 • D’Heer Strabant causa- uxoris (uit hoofde van het huwelijk) dochter van d’heer en meester Justus Bervoet, die t’selve gecocht heeft jegens de majesteyt als aentrecker van de geabondenneerde hofe ende landen toebehoort hebben wylen Carel Robyn met syne consoorte, noort aan de drie leste partien ten deele over ende aen het stratken, eerst een grasstuck met eene laene daerin streckende oost ende west, t”westeinde de kerke van oostduynkerkcke landt de noortseyde den dyck de zuytsyde een stratken, Item zuytoost daer aen een stuck met een happe in de zuytwesthouck streckende oost tot t’lant van Charles dominicq zannequin, de majesteyt de zuytsyde de twee leste parcheelen Item west daeraen een stuck streckende oost en de west, het oostende t’lant van sieur Frans Baeselen, de zuytsyde. Crom jegens ‘t voorgaende een verdonckert stratken eertyds daer tusschen gelopen. Hebben alsook tusschen t’voorgaen ende t’lant van den selven Baeselen met een hapken hieraen de noortsyde den nieuwen dyck, groot samen. – VIIJ gem. L IIIJ roeden.”
“de Croone” gedurende de 1e Wereldoorlog.
Locatie “St Pieter” & “De Croone”.

Felix Florissoone (Florisson) (31), Pieter zijn zoon was beslist een “Kwieke” boer. Ook hij gebruikte in de jaren 1723 – 1725, een 13-tal partijen land!

Een paar hiervan waren:

 • “De kynderen d’heer phls. Bouret oost daeraen de hofstede daer nu Felix Florissoone (Florisson) (31)woont metten schelfhoven van westen en zuyden daeraen, met een erom pittiglik stuck noort aen hof streckende noortwest tot de dreve ende westzyde t’lant van den disch en pastorie van Wulpen met t’voorgaen, met noch twee stucken oost daeraen steecken t’samen zuyt tot t’lant van disch van nieupoort t’noordeinde den allaertshuusewegh groot samen – IX gem. L XV roen.”
 • “Item noort hieraen driestucken aen andren streckende noortwaert tot den allaertshuysewegh, de westsyde t’lant gemeten met den huyspleck genaempt den schellenraetn groot ’t samen. – VIJ gem. IJ lijn XXXV roen.”
 • “D’abdie van ste-Nicolays oost daeraen een happende partie streckende oost tot t’gescheet van ramscappel de zuytsyde t’lant van sieur ghyselbrecht am sud, de noortsyde t’naervolgende groot. – IIIJ gem. LXXVIIJ roen.”
Hoeve en landerijen van Felix achter de kerk van Wulpen
Hoeve de Single

Pieter (Petrus) Floresoone (Florisse) (3) zoon van Pieter, moest als landbouwer niet onderdoen voor zijn broer Felix.

Hij bewerkte onder andere:

 • “De kercke van oostduynkercke zuyt daeraen een happende garstuck streckende zuyt, met den boomgaert oost daeraen en d’hofstede zuyt aen voornoemde boomgaert daer nu Pieter (Petrus) Floresoone (Florisse) (3) woont, en de garsstucken nog bezuiden met noch twee garsstucken west daeraen die west strecken, de zuytsyde t’lant van mijnheere van Looringhe en t’gonne van dese kerke (van Wulpen), het zuyt einde van t’stucken bezuyden huyse, op den dyck, de oostsyde de majesteit over Karel robyn, de westzyde, de tweede van ……… en haer selfskant groot samen – IIIJ ghem. Jlyn LX roeden.”
 • “Item west daeraen een viercant stucksken paelende met de zuytsyde de weede van ………. Groodt. — IIJ ghem IJ lyn LXV roen.”
 • “De selve majesteyt over de coorenschult van Carel Robyn. West daeraen een hapstuck streckende oost en de west, de zuyt westhouck jegens de vervallen huysplecke, de zuydsyde den dyck, item een hapstuck west daeraen, daer eertijts d’hofstede gestaen heeft, ten oost einde streckende west tot t’lant van wijlent Cornelis, de zuytsyde den dyck item een stuck noort daer aen abbouteerende met d’oostsyde onse eerste partie, voorts noch een groot stuck noort daeraen veurngemeens streckende oost en de west happende ten noort oosthoucke, t’oosteinde de majesteyt coorenschult lant over christiaen verhaversbeke de noortsyde, de noortsyde mynheere van wel tot Ipre.

  Item west daeraen eene groote partie van lande streckende zuyt en noort, eertyds diverse stucken de westzyde ’t noort einde de landen van de ridders van Malta, item zuyt daeraen streckende aen tweede voortgaen partie van X dese hofstede, een viercantstuck de oostsyde jegens de partie. Daer d’huysyngen ghestaen hebben. ’t Zuyteinde wylent cornelius verslype Item west daeraen nog een viercant stuck paelende met de westsyde aan t’lant van de kercke van Oostduynkercke  Item zuyt aen twee leste partien deser hofstede een lanck stucksken daer ten noorteinde een hofnierhof streckende tot den dyck, met een scherp Zuytwest houckscken, de oostsyde t’lant van cornelis verslype de westsyde t’hof van de kecke van oostduynkercke groot alles t’samenboven vyf gemeten IIIJXXIX roeden geincorporeert in de vaert.
  — XXXJ gem. L XXV roen.”
 • “De kercke van oostduynkerck noord daeraen, een happende partie oost en de west, d’happe ten oosteinde zuyt gaende. T’oosteinde veurgemeens jegens t’lant van de heer van Loorijnghe, de westsyde van happende de zuydsyde van de partie veurgemeens jegens t’lant van den disch van Sinte Walburgen, de landen van heere van loorynghe en d’abdie van Sint Nicolays in Veurne den Aulthaer van onze lieve vrouw in wulpen en de ridders van maltha, het west een stratken groot.
  — IIIJ ghem. J lyn XXXroen.”
 • “De kercke van oostduynkercke noort oost van daer over een stuck van d’heer maryn fontyne een hapstuck streckende noort oost tot t’lant van mijnheer strabant. De zuydsyde haer selfs lant den disch van Sint Walburghe en de ridders van Maltha lant, een stratken daer tusschen loopende groot boven een gemet L XX roen in de vaart
  — IIJ ghem. IJ lyn IJ roen”
 • “De kercke van oostduynkercke wesr daer aen over het dreveken, een partie streckende naerst zuyt en de noort, de zuyteinde in deele den nieuwen vaert en de voorts met t’selve einde en de westsyde t’lant van douariere en kynderen van sieur alexander de salmon de la barre. De nootsyde den uytwegh van t’hof comasseerende den disch van St-Walburghe. Groot boven ….. uit nieuw bedelf.
  — IJ gem. J lyn IIIJXXX roen”
Woonplaats eerste Florizoones te Wulpen
Landerijen Pieter (Petrus) Floresoone (Florisse) (3)
Woonplaats eerste Florizoones te Wulpen
Hoeve het Geuzenhof
Hoeve het Geuzenhof

De “terrier” sluit als volgt:

 • “Aldus de voorse Landen betorden ende van nieuwer verleghert ten verw als bij proemie gheseijt, ten beleede vn Sr Jacobus Streeck & thomas vanden kerckhove respective hooftmannen der prochie van Wulpen & diversche andere prochiaenen onder de gewoonlicke protestatien, ontgonnen als prohemie geseyt& voleint inde maent van maerte severthien hondert vyf en twijntigh bij anthoine de Cuypere geedt Lantmeter der stede en Casselrie van Veurne mitsars de tafels en verbaderyngen der landen achter ider houck ghestelt in manieren voorschreven ons toorconden.”

Getekend A. De Cuypere 


Het voorgaande is een heruitgave van de Florizoone familietijdschriften, nr. 1, 2 en 3 uit de eerste Jaargang (1960), en wordt hier getrouw gereproduceerd met beperkte editoriale wijzigingen.